Z písmen y, e, a, t, s, o, v, y lze složit následující slova:

8- písmenná slova  (2)

yatesovy (10)yeatsovy (10)

6- písmenná slova  (8)

avesto (6)avesty (7)tasove (6)tasovy (7)vyseta (7)vyseto (7)vysety (8)vytase (7)

5- písmenná slova  (33)

avest (5)etosy (6)oates (5)oseta (5)osety (6)osevy (6)otavy (6)sotva (5)stave (5)stavy (6)stoya (6)stoye (6)stoyy (7)svate (5)svato (5)svaty (6)sveta (5)svety (6)taovy (6)tasov (5)vesta (5)vesto (5)vesty (6)vseta (5)vseto (5)vsety (6)vyset (6)vytas (6)yates (6)yeats (6)yveta (6)yveto (6)yvety (7)

4- písmenná slova  (40)

esvo (4)etos (4)oase (4)oasy (5)oset (4)osev (4)otav (4)oves (4)ovsa (4)ovse (4)ovsy (5)seta (4)seto (4)sety (5)sova (4)sovy (5)stav (4)stoy (5)svat (4)svet (4)syta (5)syto (5)syty (6)tase (4)tova (4)tove (4)tovy (5)vase (4)vato (4)vaty (5)vesa (4)vest (4)veta (4)veto (4)vety (5)vosa (4)vose (4)vosy (5)vset (4)yves (5)

3- písmenná slova  (31)

ats (3)esa (3)eso (3)esy (4)eva (3)evo (3)evy (4)oas (3)osa (3)ose (3)osy (4)ota (3)oty (4)ovs (3)sao (3)sea (3)set (3)sov (3)sta (3)sto (3)sty (4)syt (4)tas (3)tav (3)tos (3)tys (4)vas (3)vat (3)ves (3)vet (3)vos (3)

2- písmenná slova  (21)

as (2)at (2)av (2)es (2)ev (2)oe (2)os (2)ov (2)se (2)st (2)sv (2)ta (2)te (2)to (2)tv (2)ty (3)va (2)ve (2)vo (2)vs (2)vy (3)