Z písmen y, v, e, t, t, a, m, i lze složit následující slova:

8- písmenná slova  (2)

vymetati (10)yvettami (10)

7- písmenná slova  (2)

vmetati (8)vymetat (9)

6- písmenná slova  (14)

atymie (8)metati (7)miteva (7)mitevy (8)tetami (7)tetiva (6)tetivy (7)vaitem (7)vetami (7)vittem (7)vmetat (7)vymeta (8)yettim (8)yvetta (7)

5- písmenná slova  (27)

evami (6)iveta (5)ivety (6)matie (6)matiy (7)matty (7)metat (6)metta (6)metty (7)mitev (6)tamti (6)tamty (7)tavit (5)tavme (6)tavte (5)titem (6)vaite (5)vaity (6)veita (5)veity (6)vitta (5)vitte (5)vitty (6)vmeta (6)yetti (6)yveta (6)yvett (6)

4- písmenná slova  (40)

aime (5)aimy (6)avie (4)eima (5)eimy (6)item (5)ivem (5)ivet (4)maie (5)maiy (6)mate (5)mati (5)maty (6)maye (6)mayi (6)meta (5)mety (6)mita (5)mite (5)mity (6)myta (6)myti (6)tati (4)teta (4)teti (4)tety (5)tima (5)timy (6)tita (4)tite (4)tity (5)tyma (6)vait (4)vaty (5)veit (4)veta (4)vety (5)vita (4)vitt (4)vity (5)

3- písmenná slova  (33)

aim (4)ait (3)atm (4)eia (3)eim (4)ema (4)emy (5)eva (3)evy (4)ita (3)ity (4)iva (3)ivy (4)mai (4)mat (4)may (5)met (4)mit (4)mti (4)mtv (4)myt (5)tam (4)tav (3)tem (4)tet (3)tit (3)tma (4)tmi (4)tmy (5)vat (3)vem (4)vet (3)vit (3)

2- písmenná slova  (22)

ai (2)at (2)av (2)em (3)ev (2)it (2)iv (2)ma (3)me (3)mi (3)mt (3)mv (3)my (4)ta (2)te (2)ti (2)tv (2)ty (3)va (2)ve (2)vi (2)vy (3)